PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

POLITIKA, ZÁSADY A PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

V spoločnosti KRM rešpektujeme Vaše súkromie, a preto všetci členovia skupiny KRM Group („skupine KRM pridružené filiálky a spoločnosti“ alebo „partneri KRM“) sa zaviazali chrániť informácie, ktoré identifikujú alebo sú spôsobilé identifikovať jednotlivca („osobné údaje“), ktoré zhromažďuje, používa a/alebo má k nim prístup, a preto všetci partneri KRM zaviedli príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a proti náhodnej strate, zničeniu alebo poškodeniu. 

Týmito Zásadami ochrany osobných údajov chceme zabezpečiť, aby ste dostali primerané informácie o našom získavaní a spracúvaní Vašich osobných údajov, vrátane takých informácií, o ktorých sme povinní Vás informovať podľa platných predpisov o ochrane osobných údajov, Nariadenia EÚ č. 2016/679 o „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“ (GDPR), keď sa uchádzate o pozíciu v rámci spoločnosti KRM. 

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť doplnené ďalšími informáciami od nás alebo inej pobočky spoločnosti KRM a inými zmluvnými podmienkami platnými pre naše webové stránky alebo s ktorými ste súhlasili v rámci interakcie s nami alebo iným partnerom KRM. 

Vaše komentáre a pripomienky sú vždy vítané. 

1. NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE 

1.1. Identifikácia prevádzkovateľa(-ov) 

Pokiaľ nie je uvedené inak, právnická osoba zodpovedná za získavanie a spracúvanie Vašich osobných údajov v súlade s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov (ďalej len „prevádzkovateľ“) je: 

KRM Retail (Slovakia), s.r.o. 
Zochova 5, 
Bratislava 811 03 
Slovensko 

(V týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, výrazy „my“, „nás“ a „naše“) 

Ak máte akékoľvek otázky alebo sa potrebujete s nami skontaktovať, urobte tak prosím nasledovne: 

  • E-mailom: Recruitmentsupport@KRM.com 
  • Listom: KRM Retail (Slovakia), Zochova 5, Bratislava 811 03 

1.2. Kontaktné údaje na Zodpovednú osobu na úrovni skupiny 

Našu vymenovanú zodpovednú osobu na úrovni skupiny môžete kontaktovať nasledovne: 

  • E-mailom: legal@ecco.com 
  • Telefonicky: +45 7491 1733 
  • Listom: ECCO Holding A/S, Legal Department, Industrivej 5, 6261 Bredebro, Dánsko 
    do rúk: Zodpovedná osoba na úrovni skupiny (Group Data Privacy Officer) 

2. AKO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POUŽÍVAME 

V tejto časti nájdete dôležité informácie o tom, ako Vaše osobné údaje získavame a využívame, keď sa uchádzate o pozíciu v rámci KRM, vrátane informácií o i) účeloch, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; ii) zdroji osobných údajov, ktoré nepochádzajú priamo od Vás; iii) všeobecných kategóriách spracúvaných osobných údajov; a iv) právnom základe spracúvania. 

Ak sa uchádzate o pozíciu v rámci spoločnosti KRM, budeme za účelom nášho náborového procesu (vrátane spracovania Vašej žiadosti, posúdenia kvalifikácie na pozíciu v rámci KRM a ponuky zmluvy, ak by sme Vás chceli zamestnať atď.) o Vás zbierať a spracúvať osobné údaje. 

Osobné údaje o Vás môžu zahŕňať:

- všetky osobné údaje, ktoré ste nám poskytli vrátane Vášho mena, e-mailu, ďalších kontaktných údajov a všetkých ďalších informácií uvedených v prihláške, ako sú resumé, životopisy, referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov, diplomy a certifikáty atď.

- osobné údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom akýchkoľvek rozhovorov a podobne, ktorých ste sa mohli zúčastniť. 

- dostupné verejné informácie, ktoré sme mohli nájsť na internete a sociálnych médiách (napr. na LinkedIn, Facebook, Twitter, Google atď.). 

- profily založené na psychometrických nástrojoch. V rámci nášho náborového procesu obvykle používame psychometrické nástroje ako PI, Cubiks alebo podobné. Logika takýchto psychometrických nástrojovzávisí od konkrétneho použitého nástroja. Podrobnosti o psychometrických nástrojoch a profiloch, ktoré vytvárajú, môže poskytnúť zaangažovaný HR partner. Je vždy dobrovoľné, či sa chcete podieľať na takomto profilovaní, mohlo by to však ovplyvniť naše konečné hodnotenie, či ste na danú pozíciu v rámci KRM vhodným kandidátom. Upozorňujeme Vás, že tieto profily používame len ako všeobecné usmernenie a vždy máte právo proti výsledku tohto rozhodnutia a záverom, ktoré KRM vyvodzuje, vzniesť námietky. 

- referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov. V rámci procesu náboru môžeme požiadať o poskytnutie informácií od bývalých zamestnávateľov. Ak sa budeme chcieť obrátiť na takéto referencie, vždy Vás budeme vopred informovať. Informácie získané z referencií sa použijú na kontrolu správnosti poskytnutých údajov. Je vždy voliteľné, či chcete poskytnúť referencie, avšak môže to ovplyvniť záverečné posúdenie, či ste na danú pozíciu vhodným kandidátom. 

- Trestné záznamy. Ak sa za mimoriadnych okolností domnievame, že je to pre určité pozície nevyhnutné, môžeme Vás požiadať, aby ste dokumentovali, že nemáte žiadne záznamy v registri trestov. Je vždy voliteľné, či chcete poskytnúť takúto dokumentáciu, môže to však ovplyvniť záverečné posúdenie, či ste na danú pozíciu vhodným kandidátom. 

- Pracovné povolenia a podobné. 

Jasne uvedieme, ktoré informácie považujeme za povinné, aby ste mohli byť zaradení do pozície v KRM. Ak informácie, ktoré považujeme za povinné, neposkytnete, môže to mať za následok, že nebudeme schopní vziať Vás do úvahy pre pozíciu v spoločnosti KRM. 

Právny základ pre vyššie uvedené spracúvanie je za bežných okolností: 

1) GDPR čl. 6(1) (b) („spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy“) 

2) GDPR čl. 6(1) (f) („spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.“). Oprávnené záujmy, ktoré sledujeme, sú najmä všeobecný personál, práca a správa podnikov a vykonávanie kvalifikovaného náboru a riadenie ľudských zdrojov. 

Vyzývame Vás, aby ste nám neposkytovali osobné údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, údaje o zdraví, sexuálny život alebo sexuálnu orientáciu alebo podobné („Osobitné kategórie osobných údajov“), pokiaľ takéto informácie výslovne nepožadujeme. Žiadame o to iba v osobitných situáciách a len v prípade, že je to potrebné pre náborový proces. Právny základ pre spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov je za bežných okolností jedno z nasledovného: 

a) GDPR čl. 9(2) (a) („dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov na jeden alebo viacero určených účelov“) 

b) GDPR čl. 9(2) (f) („spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov“) 

3. AKO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZDIEĽAME S OSTATNÝMI 

Ako súčasť procesu prijímania zamestnancov budeme musieť sprístupňovať a prenášať Vaše osobné údaje iným skupine KRM pridruženým filiálkam a spoločnostiam a partnerom KRM a iným tretím stranám. Urobíme to len v rozsahu, v akom je to potrebné pre náborový proces. 

Môžeme Vás uistiť, že Vaše osobné údaje nebudeme predávať ani prenášať tretím stranám, aby Vaše osobné údaje mohli používať na marketingové alebo podobné účely. 

3.1. Kategórie príjemcov 

Keď sa na spracúvanie Vašich osobných údajov v našom mene používajú dátové procesory, vyžadujeme, aby Vaše osobné údaje spracúvali iba v súlade s našimi pokynmi. Požadujeme tiež, aby sprostredkovatelia podpísali príslušné zmluvy poskytujúce dostatočné záruky na vykonanie príslušných technických a organizačných opatrení takým spôsobom, že spracúvanie údajov bude spĺňať požiadavky platného Nariadenia o ochrane údajov a zabezpečí primeranú ochranu Vašich práv. 

V prípade, že Vaše osobné údaje poskytneme tretím stranám, ktoré nebudú konať ako sprostredkovateľ podľa našich pokynov, ale ako nezávislí prevádzkovatelia údajov, urobíme všetko pre to, aby sme zabezpečili ich dôveryhodnosť a vykonali primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu Vašich údajov, pričom tieto tretie strany nám budú musieť poskytnúť jasné záväzky nepoužívať osobné údaje prijaté od nás na iné účely ako poskytovanie dohodnutých služieb a štatistické analýzy anonymizovaným spôsobom. 

Hlavné kategórie potenciálnych príjemcov Vašich osobných údajov sú: 

A. Poskytovatelia služieb 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi dôveryhodnými poskytovateľmi služieb (tretie strany), ktorí v našom mene prevádzkujú, udržujú a/alebo podporujú naše IT systémy a IT infraštruktúru, komunikačné platformy, naše webové stránky, poskytujú nám náborové služby, psychometrické nástroje, právnych a daňových poradcov a vykonávajú pre nás ďalšie dôležité služby. 

B. Ostatné skupine KRM pridružené filiálky a spoločnosti (Partneri KRM) 

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť iným spoločnostiam, ktoré sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou spoločnosti KRM AG alebo vlastnia alebo riadia spoločnosť KRM AG („skupine KRM pridružené filiálky a spoločnosti“ a/alebo „partneri KRM“), aby nám mohli poskytnúť príslušné služby, alebo v prípade, že je to potrebné vzhľadom na organizačné nastavenie v skupine KRM. 

C. Právni nástupcovia 

K prenosu Vašich osobných údajov inej právnickej osobe môže dôjsť ako súčasť prevodu našej spoločnosti alebo jej častí formou reorganizácie, predaja majetku, konsolidácie, zlúčenia alebo podobného. 

D. Iné prípady zverejňovania

3.2. Prenos údajov do tretích krajín 

Okrem prípadov, kedy ste so zverejnením osobných údajov súhlasili alebo ak je zverejnenie nevyhnutné na dosiahnutie účelu (cieľov), na ktoré boli zhromaždené, osobné údaje môžu byť zverejnené aj v osobitných situáciách, v ktorých máme dôvod veriť, že je to potrebné na identifikáciu, kontaktovanie alebo podanie žaloby proti každému, kto by poškodil, zranil alebo zasahoval (úmyselne alebo neúmyselne) do našich práv alebo majetku, používateľov alebo iných osôb, ktoré by mohli byť takouto činnosťou poškodené alebo, ak je to potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

Použitie poskytovateľov služieb a poskytnutie Vašich osobných údajov skupine KRM a iným skupine KRM pridruženým filiálkam a spoločnostiam a/alebo jej partnerom a iným príjemcom môže znamenať prenos osobných údajov do krajín, ktoré by nemuseli mať ochranu údajov takú účinnú ako v EÚ a nemusia sa považovať za zabezpečenie primeranej úrovne ochrany osobných údajov zo strany Komisie EÚ alebo vnútroštátneho orgánu na ochranu údajov (tzv. „tretie krajiny nezabezpečujúce ochranu“). K týmto krajinám patria okrem iného USA, Kanada, Čína, Hongkong, Macao, Taiwan, Vietnam, Singapur, Thajsko, Malajzia, Japonsko, Južná Kórea, Indonézia, Austrália a Nový Zéland. 

Požadujeme, aby všetci príjemcovia Vašich osobných údajov poskytli primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov pri ich prenose do „nebezpečných tretích krajín“ prostredníctvom dodržiavania štandardných klauzúl o ochrane údajov prijatých Európskou komisiou; porovnaj článok GDPR 46 (2). Ak chcete získať viac informácií o štandardných klauzulách ochrany údajov, ktoré používame, kliknite sem. Ak je príjemca certifikovaný podľa amerického štítu ochrany osobných údajov (tzv. „Privacy Shield“), považuje sa to aj za poskytnutie vhodných bezpečnostných opatrení na ochranu Vašich osobných údajov (čl. 46 (2) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ). Ak chcete získať viac informácií o ochrane osobných údajov v USA, kliknite sem. 

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás v súlade so SEKCIOU 1 (NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE). 

4. AKO VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVAME A VYMAZÁVAME 

Vaše osobné údaje budeme uchovávať u nás a vo forme, ktorá umožní Vašu identifikáciu iba na tak dlho, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré sú osobné údaje zhromažďované a legitímne spracúvané. 

Znamená to, že Vaše osobné údaje vymažeme zvyčajne 6 (šesť) mesiacov po ukončení procesu náboru, pokiaľ sa na ne nevzťahuje niektorá z nasledujúcich situácií:

a) Výslovne ste nás informovali, že by ste chceli, aby sme Vaše údaje uchovávali dlhšie, aby sme ich mohli brať do úvahy pre iné pozície v spoločnosti KRM. V takomto prípade sa lehota uchovávania príslušným spôsobom predĺži. 

b) Prijali ste pozíciu, ktorá Vám bola ponúknutá. V takomto prípade budeme Vaše osobné údaje uchovávať tak dlho, ako je to pre daný pracovný pomer potrebné. Ak ste zamestnaný u nás, o spracúvaní Vašich osobných údajov počas a po skončení pracovného pomeru dostanete viac informácií. 

c) Sme oprávnene presvedčení, že bude potrebné zachovať Vaše osobné údaje na dlhšie obdobie s cieľom preukazovať, uplatňovať a/alebo obhajovať práve nároky. 

Potom budeme Vaše osobné údaje vymazávať alebo ich anonymizovať tak, aby ich na Vašu identifikáciu nebolo možné použiť. 

Ak nám pošlete písomnú žiadosť, Vaše osobné údaje vymažeme alebo anonymizujeme bez zbytočného odkladu, pokiaľ nemáme platný právny základ, aby sme mohli Vaše osobné údaje aj naďalej uchovávať. Pozrite tiež ČASŤ 5 (VAŠE PRÁVA). 

5. VAŠE PRÁVA 

Podľa platného nariadenia o ochrane údajov máte určité práva. Niektoré práva sú pomerne zložité a zahŕňajú výnimky, preto odporúčame, aby ste si príslušné zákony a usmernenia regulačných orgánov, ktoré ich vysvetľujú, prečítali, aby ste tieto práva pochopili. Vaše práva sú zosumarizované v tejto sekcii. 

Snažíme sa zabezpečiť, aby sme chránili Vaše osobné údaje, aby ste boli informovaní o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame a dodržiavame platné predpisy na ich ochranu. V prípade, že nie ste spokojní so spracúvaním a ochranou Vašich osobných údajov alebo s informáciami, ktoré ste od nás dostali, potom Vás vyzývame, aby ste nás o tom informovali, aby sme sa v tom mohli zlepšiť. Neváhajte nás tiež kontaktovať, ak chcete využiť svoje práva. 

Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných miest uvedených v ČASTI 1 (NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE). Aby sa Vaša žiadosť mohla spracovať bez problémov, poskytnite nám tiež relevantné informácie, vrátane celého mena a e-mailovej adresy, aby sme Vás mohli identifikovať. Na Vašu žiadosť odpovieme bez zbytočného odkladu. 

Prehľad vašich práv: 

5.1. Právo na prístup 

Máte právo získať potvrdenie o tom, či Vaše osobné údaje spracúvame alebo nie. Okrem toho máte právo získať podrobnejšie informácie o uchovávaných osobných údajoch a spracúvaní, ktoré sme vykonali, a za určitých okolností právo získať kópiu týchto osobných údajov. 

5.2. Právo na opravu 

Máte právo na opravu nepresných osobných údajov a s ohľadom na účel spracúvania máte mať možnosť svoje neúplné osobné údaje skompletizovať / doplniť. 

5.3. Právo na vymazanie 

V niektorých prípadoch máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu. Medzi tieto okolnosti patrí: i) osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané; ii) odvoláte súhlas so spracúvaním na základe súhlasu; a iii) osobné údaje boli spracúvané neoprávnene. Existujú však určité všeobecné vylúčenia práva na vymazanie. Tieto všeobecné výnimky platia tam, kde je potrebné spracúvanie; i) na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií; ii) dodržiavanie zákonnej povinnosti; alebo iii) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

5.4. Právo na obmedzenie spracúvania 

V niektorých prípadoch máte právo obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov. Ak aj bolo spracúvanie zakázané, Vaše osobné údaje môžeme uchovávať aj naďalej. Môžeme ich však spracúvať len i) s Vaším súhlasom, ii) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, iii) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo iv) z dôvodov dôležitého verejného záujmu. 

5.5. Právo na prenosnosť údajov 

V rozsahu, v akom je právny základ na spracúvanie Váš súhlas, a takéto spracúvanie sa vykonáva automatizovaným spôsobom, máte právo prijímať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte. Toto právo sa však neuplatňuje, ak by to nepriaznivo ovplyvnilo práva a slobody iných. 

5.6. Právo vzniesť námietky 

Máte právo vzniesť námietku voči spracúvaniu svojich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie, ale len v rozsahu, v akom je právnym základom na spracúvanie, že spracúvanie je nevyhnutné pre i) úlohu vykonávanú vo verejnom záujme alebo pri výkone akejkoľvek úradnej právomoci, ktorá je zamestnávateľovi udelená; alebo ii) účel oprávnenýchh záujmov, ktoré my alebo tretia strana sledujeme. V takomto prípade prestaneme spracúvať osobné údaje, ak nemôžeme preukázať presvedčivé legitímne dôvody na spracúvanie, ktoré prevyšujú Vaše záujmy, práva a slobody, alebo ak spracúvanie neslúži na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

5.7. Právo na odvolanie súhlasu 

V rozsahu, v akom je právnym základom na spracúvanie Váš súhlas, máte kedykoľvek právo tento súhlasu odvolať. 

Ak udelený súhlas odvoláte, Vaše osobné údaje spracúvať prestaneme, pokiaľ a v rozsahu, v akom je to povolené alebo sa vyžaduje ďalšie spracúvanie podľa platných predpisov o osobných údajoch alebo iných platných zákonov a predpisov. Odvolanie Vášho súhlasu nebude v žiadnom prípade ovplyvňovať zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odňatím. 

Ak sa zdržíte poskytovania potrebných súhlasov alebo neskôr odvoláte súhlas, mohlo by to mať za následok, že nebudete môcť využívať niektoré ponúkané služby, ktoré poskytujeme. 

5.8. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov 

Vždy môžete podať sťažnosť na miestny orgán dohľadu nad ochranou údajov. Dozorný orgán na ochranu údajov na Slovensku je 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12 820 07
Bratislava Slovakia
www.dataprotection.gov.sk 

Autor: KRM Retail (Slovakia) s.r.o. 
Verzia 1.0 
Smieť 2019